Thursday, December 6, 2018

Starting Survivors

Hello all!
After a some break, a small update, I finished painting the KD:M starting models, and below You will find effects of my work.

Witam wszystkich!
Po nie małej przerwie mały update, skończyłem malować startowe modele do KD:M, a poniżej efekty

Starting Survivors

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

All Starting Survivors
Zachary
Lucy
Allister
Erza


In addition, below You will find link to my new side project treating only about Kingdom Death: Monster, I will try to post there progress from my work on KD: M, reviews, maybe some tutorials?

Ponadto poniżej link do mojego nowego projektu traktującego tylko o Kingdom Death:Monster, postaram się wrzucać tam postępy z prac nad KD:M, recenzje, raporty może jakieś tutoriale?Regards!

Pozdrawiam!

Saturday, July 7, 2018

*Happy Beeep* pt2

Hello all!
Today I will present You rest of progress, I started with a black base coat, but this time I did not use zenithal lighting with white paint.

Witam wszystkich!
Dzisiaj zaprezentuje resztę postępów, standardowo zacząłem od czarnego podkładu, tym razem jednak nie użyłem zenitalnego rozświetlania z użyciem białej farby. 
The next step was to apply yellow paint where IK will be painted in "sacred warning stripes". The foundation for the yellow color was: Tau Light Ocher, then the color of Averland Sunset, followed by Flash Gitz Yellow from GW. All applied with an airbrush. After waiting about 24h, I secured some of the yellow surface with masking tape to be able to apply a black color. Black color is Black and Dark Prussian Blue from VMC in proportions 3:2, black lightly brightened using diluted Dark Prussian Blue.

Kolejnym krokiem było nałożenie żółtej farby wszędzie tam gdzie IK będzie pomalowany w "święte ostrzegawcze pasy". Podkładem dla koloru żółtego był kolor: Tau Light Ochre, następnie kolor Averland Sunset, a po nim Flash Gitz Yellow od GW. Wszystkie nakładane z aerografu. Po odczekaniu około 24h używając taśmy maskującej zabezpieczyłem część żółtej powierzchni aby móc nanieść czarny kolor. Czarny kolor to Black i Dark Prussian Blue od VMC w proporcjach 3:2, czarny lekko rozjaśniłem mocno rozcieńczonym Dark Prussian Blue.
 

Red is Mephiston Red, Evil Sunz Scarlet, Wild Rider Red and finally Tau Light Ocher. Of course, the colors are applied from an airbrush.

Czerwony to kolejno Mephiston Red, Evil Sunz Scarlet, Wild Rider Red i na koniec Tau Light Ochre. Kolory oczywiście nakładane z aerografu. 

The metallics have been made using Gunmetal and Black 1:8, then zenithal Gun Metal, and then Chrome all from WMC.
After applying the basic colors, time came for washes, shadows and highlights and of course "battle damage".

Metaliki zaś to Gun Metal i Black 1:8, następnie zenitalnie Gun Metal, a po nim Chrome od WMC.
Po nałożeniu kolorów podstawowych przyszedł czas na washe, cienie i rozjaśnienia, no i oczywiście "battle damage".
I hope that I will be able to finish the model soon and I will be able to share photos with you :)
Regards!

Mam nadzieje, że uda mi się niedługo skończyć model i będę mógł podzielić się z wami zdjęciami :) 
Pozdrawiam!

Thursday, July 5, 2018

*Happy Beeep* pt. 1

Hello everyone again, work is slowly moving forward. Unfortunately, slowly is the key word ...
I assumed that until now the model will be already finished. The vastness of detail and my decision not to let go of certain areas and not to do too many simplifications  in the end ultimately slowed my worka a lot. In addition, the active holiday meant that the model still did not leave "Forge World" and did not come to the battlefield.

Witam wszystkich ponownie, praca powoli posuwa się do przodu. Niestety powoli jest słowem kluczem...
Zdecydowanie zakładałem, że do tej pory model będzie już skończony. Ogrom detali jak i moja decyzja, aby ostatecznie nie odpuszczać pewnych obszarów, jak i aby nie stosować za wiele uproszczeń odbiła się ostatecznie na tempie prac. Dodatkowo aktywny urlop sprawił, że model dalej nie opuścił "Forge Worldu" i nie zawitał na pole bitwy.

Although my work is progressing slowly, I would like to share my progress with you. First - base, I still need to add details like skulls, etc. but it is nearly done.
I wanted to reflect the rocky planet, with city which was completely destroyed as a result of bombing and fights within the city. Currently, the city is completely abandoned and forgotten...

Mimo, że prace posuwają się dość opieszale pragnę się z wami podzielić postępami prac. Na początek podstawka. Zostało pododawać detale jak czaszki itp. 
Chciałem odzwierciedlić skalną planetę na której zbudowano miasto które zostało doszczętnie zniszczone na skutek bombardowań i walk wewnątrz miasta. Obecnie miasto jest całkowicie opuszczone i zapomniane...


My last visit in the mountains as well as earlier in the forests made me want to add greens - grass and foliage to breathe life into ruins. I decided that I would change the nature of the base from the desert urban ruins into ruins that are slowly taken over by mother nature.
What do you think about this idea?

Ostatnia wizyta w górach jak i wcześniejsze w lasach sprawiły, że zapragnąłem dodać zieleni i tchnąć życie w ruiny. Postanowiłem, że zmienię charakter podstawki z pustynnych miejskich ruin, na ruiny które powoli zagarnia w swe władania matka natura. 
Co sądzicie o takim pomyśle? 


More progress soon!

Więcej postępów wkrótce!


Wednesday, June 6, 2018

Beep-Bop Beep-Bob

Hello everyone, some time passed since the last entry. It was quite an intense time to prepare for ... the wedding. Yes, after a very spontaneous decision, we left ourself very little time for organizations and in the end of April we got married :)
In breaks from organization, trying on ties, driving around and doing stuff... I've been prepering this guy...

Witam wszystkich, nieco minęło od ostatniego wpisu. Był to dość intensywny czas przygotowań do... ślubu. Tak otóż po bardzo spontanicznej decyzji zostawiliśmy sobie bardzo mało czasu na organizacje i na koniec kwietnia wzięliśmy ślub :)
W przerwach od organizacji, przymierzania krawatów, latania i załatwiania... dłubałem sobie tego oto jegomościa...The brave "Knight of the Future" as Martha called him, arises in pain since March. Currently sawing and magnetizing is coming to an end.

Dzielny "Rycerz Przyszłości" jak nazwała go Marta powstaje w bólach od marca. Obecnie piłowanie i magnesowanie dobiega już końca.I decided to use an unusual solution as I think, the magnets do not have a direct contact, but the attraction is still so big that IK stays stable in the set position. The hull also stays in place after turning the model upside down. The use of such a combination allowed me to keep full mobility in the wrist.

Postanowiłem, zastosować nietypowe jak sądzę rozwiązanie, magnesy nie mają bezpośredniego styku ale mimo wszystko siła przyciągania jest na tyle duża, że IK stabilnie trzyma się w ustawionej pozycji. Kadłub zostaje też na swoim miejscu po odwróceniu modelu do góry nogami. Zastosowanie takiego łączenia umożliwiło mi zachowanie pełnej ruchomości w przegubie.In so called meantime, I also started working on his base, using press mold stamps made of GS and rock slabs to make a general outline. I still need to add some sand and details so all that shall breathe life into the base.

W międzyczasie zacząłem tez pracować nad podstawką, wykorzystując odciski wykonane z GSu i łupków skalnych do wykonania ogólnego zarysu. Zostało dodać ziemie i detale które ożywią podstawkę. 


   

I ambitiously planning to start painting before the weekend ...
Keep fingers crossed!

Ambitnie planuje zacząć malowanie przed weekendem...
Trzymajcie kciuki!


PS: And  for the end of the wedding photo;)

PS: Na koniec zdjęcie weselne ;)


Friday, November 24, 2017

KD:M - Zachary

A few days ago I managed to finish model of Zachary to Kingdom Death: Monster. I still hesitate to add a delicate OSL from the lantern and some pigment on the base and feet. However, the model is already finished, remaining 3 is already finished in 60-80%.

Parę dni temu udało mi się skończyć model Zacharego do Kingdom Death: Monster. Cały czas waham się czy nie dodać delikatnego OSL od latarni i trochę pigmentu na podstawkę i stopy. Niemniej model uznaje już za zakończony, pozostała 3 jest już skończona w 60-80%. 

Nearest to finish WIP is Lucy.

Najbardziej zaawansowanym WIP'em jest Lucy.
As for the 40k - work on Yncarn's hair is already done, next turn i will do the "jumpsuit" and face.

Jeśli chodzi o 40k prace nad Yncarnem staneły na włosach, są już w zasadzie skończone, teraz kolej na "skafander" i twarz. 

Thursday, October 19, 2017

Back on track!

Hello everyone after some break!
My time hobbies are a bit like sea tides, I have inflow and outflow, so the name "Moon Art Studios" takes on a new meaning.

But now it's a inflow , I've decided to sell a lot of Space Marines and other shady models from "The shame closet", so I could buy new Death Guard models range. I would like to dedicate myself to them and Kingdom Death in the coming months, somewhere along the way I have to do 2 more models on commission (Yncarne and Saint Celestine) so they can also look on the horizon.

Witam wszystkich po przerwie!
Z moim czasem na hobby jest nieco jak z pływami morskimi, mam przypływy i odpływy, ujmując tak sprawę nazwa "Moon Art Studios" nabiera nowego znaczenia.
Niemniej teraz jest przypływ, zadecydowałem o sprzedaży sporej części Space Marines i innych zalegających w "szafie wstydu" modeli, dzięki czemu spokojnie mogłem nabyć nowości do Death Guard'ów. To im i Kingdom Death chciałbym się poświęcić w najbliższych miesiącach, gdzieś po drodze mam do zrobienia jeszcze 2 modele na zlecenie (Yncarne i Saint Celestine) więc ich też można wypatrywać na horyzoncie.

Somewhere in the time since the last update, I worked a bit on the KDM models to start the campaign,I did not finish the Poxwallkers unfortunately, but I started: Epidemius, 30 Plaguebearers of Nurgle (old metal ones), 3 Plague Drones of Nurgle, Herald of Nurgle . I managed to finish the Nurgling - 6 bases.

Gdzieś w czasie od ostatniej aktualizacji, pracowałem jeszcze nieco nad modelami do KDM aby moc w końcu zacząć kampanie, kończyłem ale niestety nie dokończyłem Poxwallkerów, zacząłem: Epidemiusa, 30 Plaguebearers of Nurgle (stare wzory), 3 Plague Drones of Nurgle, Herald of Nurgle. Udało mi się za to skończyć Nurglingi - 6 podstawek.At present I have been working on 29 Plague Marines, MKIC Deimos Pattern Rhino and Yncarne. Far too many things at once, but what to do?

Obecnie rzuciłem na warsztat 29 Plague Marines, MKIC Deimos Pattern Rhino i Yncarne. Stanowczo za dużo rzeczy rozgrzebanych na raz, ale co począć?