Friday, November 24, 2017

KD:M - Zachary

A few days ago I managed to finish model of Zachary to Kingdom Death: Monster. I still hesitate to add a delicate OSL from the lantern and some pigment on the base and feet. However, the model is already finished, remaining 3 is already finished in 60-80%.

Parę dni temu udało mi się skończyć model Zacharego do Kingdom Death: Monster. Cały czas waham się czy nie dodać delikatnego OSL od latarni i trochę pigmentu na podstawkę i stopy. Niemniej model uznaje już za zakończony, pozostała 3 jest już skończona w 60-80%. 

Nearest to finish WIP is Lucy.

Najbardziej zaawansowanym WIP'em jest Lucy.
As for the 40k - work on Yncarn's hair is already done, next turn i will do the "jumpsuit" and face.

Jeśli chodzi o 40k prace nad Yncarnem staneły na włosach, są już w zasadzie skończone, teraz kolej na "skafander" i twarz. 

Thursday, October 19, 2017

Back on track!

Hello everyone after some break!
My time hobbies are a bit like sea tides, I have inflow and outflow, so the name "Moon Art Studios" takes on a new meaning.

But now it's a inflow , I've decided to sell a lot of Space Marines and other shady models from "The shame closet", so I could buy new Death Guard models range. I would like to dedicate myself to them and Kingdom Death in the coming months, somewhere along the way I have to do 2 more models on commission (Yncarne and Saint Celestine) so they can also look on the horizon.

Witam wszystkich po przerwie!
Z moim czasem na hobby jest nieco jak z pływami morskimi, mam przypływy i odpływy, ujmując tak sprawę nazwa "Moon Art Studios" nabiera nowego znaczenia.
Niemniej teraz jest przypływ, zadecydowałem o sprzedaży sporej części Space Marines i innych zalegających w "szafie wstydu" modeli, dzięki czemu spokojnie mogłem nabyć nowości do Death Guard'ów. To im i Kingdom Death chciałbym się poświęcić w najbliższych miesiącach, gdzieś po drodze mam do zrobienia jeszcze 2 modele na zlecenie (Yncarne i Saint Celestine) więc ich też można wypatrywać na horyzoncie.

Somewhere in the time since the last update, I worked a bit on the KDM models to start the campaign,I did not finish the Poxwallkers unfortunately, but I started: Epidemius, 30 Plaguebearers of Nurgle (old metal ones), 3 Plague Drones of Nurgle, Herald of Nurgle . I managed to finish the Nurgling - 6 bases.

Gdzieś w czasie od ostatniej aktualizacji, pracowałem jeszcze nieco nad modelami do KDM aby moc w końcu zacząć kampanie, kończyłem ale niestety nie dokończyłem Poxwallkerów, zacząłem: Epidemiusa, 30 Plaguebearers of Nurgle (stare wzory), 3 Plague Drones of Nurgle, Herald of Nurgle. Udało mi się za to skończyć Nurglingi - 6 podstawek.At present I have been working on 29 Plague Marines, MKIC Deimos Pattern Rhino and Yncarne. Far too many things at once, but what to do?

Obecnie rzuciłem na warsztat 29 Plague Marines, MKIC Deimos Pattern Rhino i Yncarne. Stanowczo za dużo rzeczy rozgrzebanych na raz, ale co począć? 
Wednesday, July 19, 2017

Poxwallkers pt5

The first Poxwalker is finished, although I think I still have to add dirt to orange hip band at the moment it seems to be too clean. How do you think?
Rest of unit is ready in 60-80%, maybe I will have something to show You this week?

Pierwszy Poxwalker ukończony, choć wydaje mi się, że musze jeszcze ubrudzić pomarańczową przepaskę biodrową w tej chwili wydaje się być zbyt czysta. Jak uważacie?

Reszta jest gotowa w 60-80%, może uda się coś jeszcze pokazać w tym tygodniu?Tuesday, July 18, 2017

Poxwallkers pt4

Work is slowly progressing, there is still some things to be done with it, but it looks pretty neat. I definitely need to add rust and lighten up few things, especially bandages.

Prace wolno postępują do przodu, zostało przy nim jeszcze nieco roboty, ale już prezentuje się dość zgrabnie. Zdecydowanie muszę dołożyć rdzy i powyciągać rozjaśnienia, zwłaszcza na bandażach. 


Sunday, July 9, 2017

Poxwallkers pt3

Hello, colors are emerging, models where enriched with oranges on hazmat suits and all ointment shades of unhealed wounds and skin rashes. There is still some work left but painting those models its pure pleasure.
See You soon!


Witam, kolorów zaczyna przybywać, modele wzbogacone o pomarańcze strojów ochronnych i wszelkiej maści odcienie zaognionych ran i wyprysków skórnych. Zostało jeszcze troche pracy, ale modele maluje się całkiem przyjemnie.
Do zobaczyska wkrótce!


Tuesday, July 4, 2017

Poxwallkers pt2

Hi, just an quick update.
Bases are almost done, just base edges and maybe some tufts of vegetation?
As for those rotten fellows I applied some washes and base colors.
Stay tuned!

Hej mała aktualizacja na szybko.
Podstawki w sumie gotowe, zostały ranty no i może jakieś trawki?
Co do chłopców rozkładowców, zostali zwashowani i gdzieniegdzie są już kolory bazowe. 
Wkrótce ciąg dalszy!Friday, June 30, 2017

Poxwallkers

Hey, I just wanted to say that even though my work rate slow, I'm still painting.
During my absence, there was not to much going on on my desk but I'm currently working on the WH40k.
This is the beginning of the Poxwallker unit.


Hej, śpieszę donieść, że choć tempo nieco spadło wciąż działam.
W czasie mojej absencji niewiele się działo na moim biurku, a obecnie pracuje nad WH40k.

Oto początek oddziału Poxwallkerów.